ภารกิจหลัก

ศูนย์บริการวิชาการ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและระดมทรัพยากรทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย มุ่งให้บริการจัดการศึกษาและอบรมในเชิงวิชาการและการปฏิบัติแก่บุคคลทั่วไป นักศึกษา และศิษย์เก่าในหลักสูตรที่เหมาะสม ทันสมัย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือกับคณะวิชา หลักสูตร และหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยในสร้างเครือข่ายทางวิชาการ โดยพัฒนาความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน องค์การวิชาชีพ และนักวิชาการ ในสาขาที่สอดคล้องตามเป้าประสงค์หลักและแผนยุทธ์ศาสตร์มหาวิทยาลัย อีกทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนและภาคอุตสาหกรรม (Community Network & Industrial Linkage) เพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งชุมชน และศักยภาพการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ทั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการจะเป็นศูนย์กลางในประสานงานการนำผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยไปสู่การดำเนินการในเชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแก่ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ