ติดต่อศูนย์

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3
1761 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel. 02-320-2777 ต่อ 1438
Email : cas@kbu.ac.th