วัตถุประสงค์

  1. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและระดมทรัพยากรทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย มุ่งให้บริการจัดการศึกษาและอบรมในเชิงวิชาการและการปฏิบัติแก่บุคคลทั่วไป นักศึกษา และศิษย์เก่าในหลักสูตรที่เหมาะสม ทันสมัย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งนำไปใช้ในการประกอบอาชีพและชีวิตประจำวัน

  2. ร่วมมือกับคณะวิชา และหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยสร้างเครือข่ายทางวิชาการ โดยประสานความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ ในสาขาที่มุ่งเน้นทั้ง 4 ด้าน

  3. สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนและภาคอุตสาหกรรม (Community Network & Industrial Linkage) เพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งชุมชน และศักยภาพการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ

  4. ประสานงานการนำผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยไปสู่การดำเนินการในเชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแก่ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ

  5. สนับสนุน ส่งเสริม การดำเนินงานด้านการบริการวิชาการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และยึดมั่นในมาตรฐานจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา